ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 63 29 92 342 71 413 491 148 639 398 99 497 97 17 114 356 5 361 1,747 369 2,116
การออกแบบ 32 32 150 150 190 190 193 193 69 4 73 107 5 112 741 9 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 12 12 77 77 65 65 62 62 35 35 39 39 290 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 3 18 18 51 51 84 84 25 25 31 31 212 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 17 17 55 55 74 74 47 47 9 9 37 37 239 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 5 5 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 22 22 101 101 92 92 46 46 4 4 55 55 320 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 17 75 75 55 55 34 34 4 4 37 37 222 222
ทล.บ.เซรามิก 5 5 26 26 37 37 12 12 18 18 98 98
ศิลปกรรม 29 29 71 71 148 148 99 99 13 13 84 84 84 360 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 29 71 71 148 148 99 99 13 13 84 84 84 360 444
สถาปัตยกรรม 9 9 91 91 209 209 159 159 24 24 110 110 602 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 8 8 9 9 18 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 2 29 29 73 73 62 62 13 13 36 36 215 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 6 6 54 54 127 127 97 97 11 11 74 74 369 369
รวมทั้งหมด 63 29 92 342 71 413 491 148 639 398 99 497 97 17 114 356 5 361 1,747 369 2,116