ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 26 4 30 69 15 84 86 20 106 53 11 64 20 6 26 88 44 132 342 100 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 17 4 21 48 15 63 62 20 82 47 11 58 16 6 22 88 27 115 278 83 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 33 33 45 45 36 36 15 15 58 58 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 4 15 15 20 20 11 11 6 6 27 27 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 15 15 17 17 11 11 1 1 30 30 80 80
สหวิทยาการ 9 9 21 21 24 24 6 6 4 4 17 17 64 17 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 4 2 2 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 17 17 22 22 6 6 4 4 58 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 26 4 30 69 15 84 86 20 106 53 11 64 20 6 26 88 44 132 342 100 442