ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 38 41 34 171 205 59 369 428 43 362 405 15 115 130 426 426 154 1,481 1,635
บริหารธุรกิจ 3 32 35 34 109 143 59 203 262 43 172 215 15 41 56 287 287 154 844 998
ปวส.การจัดการ 5 5 17 17 13 13 7 7 2 2 26 26 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 3 3 3 3 1 1 14 14 28 28
ปวส.การตลาด 9 9 12 12 4 4 3 3 1 1 17 17 46 46
บธ.บ.การจัดการ 6 6 50 50 133 133 110 110 25 25 117 117 441 441
บธ.บ.การตลาด 5 5 27 27 50 50 51 51 13 13 52 52 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 3 34 34 59 59 43 43 15 15 61 61 154 61 215
บัญชี 2 2 40 40 120 120 128 128 55 55 122 122 467 467
ปวส.การบัญชี 4 4 7 7 7 7 3 3 21 21
บช.บ.การบัญชี 2 2 36 36 113 113 121 121 52 52 122 122 446 446
ศิลปศาสตร์ 4 4 22 22 46 46 62 62 19 19 17 17 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 12 12 28 28 43 43 8 8 11 11 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 10 10 18 18 19 19 11 11 6 6 66 66
รวมทั้งหมด 3 38 41 34 171 205 59 369 428 43 362 405 15 115 130 426 426 154 1,481 1,635