ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 228 228 716 716 492 492 232 232 45 45 848 848 2,561 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 6 38 38 89 89 97 97 16 16 118 118 364 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 48 48 27 27 6 6 43 43 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 15 15 19 19 7 7 33 33 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 26 26 51 51 3 3 42 42 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 35 35 183 183 50 50 18 18 6 6 136 136 428 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 33 33 6 6 7 7 34 34 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 26 26 10 10 1 1 1 1 39 39 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 124 124 34 34 10 10 5 5 63 63 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 193 193 189 189 59 59 18 18 331 331 867 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 23 23 2 2 1 1 35 35 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 8 8 9 9 13 13 5 5 64 64 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 12 12 7 7 2 2 1 1 33 33 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 64 64 100 100 30 30 8 8 103 103 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 36 36 12 12 1 1 50 50 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 46 46 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 60 60 180 180 70 70 22 22 149 149 481 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 21 21 32 32 5 5 2 2 75 75 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 148 148 65 65 20 20 74 74 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 50 50 122 122 94 94 36 36 5 5 114 114 421 421
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 14 14 8 8 2 2 23 23 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 20 20 8 8 2 2 2 2 37 37 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 88 88 78 78 32 32 3 3 54 54 280 280
รวมทั้งหมด 228 228 716 716 492 492 232 232 45 45 848 848 2,561 2,561