ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 228 228 716 716 492 492 232 232 45 45 848 848 2,561 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 35 35 193 193 76 76 69 69 9 9 178 178 560 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 33 33 6 6 7 7 34 34 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 26 26 10 10 1 1 1 1 39 39 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 26 26 51 51 3 3 42 42 132 132
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 124 124 34 34 10 10 5 5 63 63 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 215 215 237 237 86 86 24 24 374 374 1,018 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 8 8 9 9 13 13 5 5 64 64 101 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 23 23 2 2 1 1 35 35 75 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 12 12 7 7 2 2 1 1 33 33 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 48 48 27 27 6 6 43 43 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 36 36 12 12 1 1 50 50 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 64 64 100 100 30 30 8 8 103 103 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 46 46 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 60 60 180 180 70 70 22 22 149 149 481 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 21 21 32 32 5 5 2 2 75 75 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 148 148 65 65 20 20 74 74 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 51 51 128 128 109 109 55 55 12 12 147 147 502 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 20 20 8 8 2 2 2 2 37 37 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 14 14 8 8 2 2 23 23 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 15 15 19 19 7 7 33 33 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 88 88 78 78 32 32 3 3 54 54 280 280
รวมทั้งหมด 228 228 716 716 492 492 232 232 45 45 848 848 2,561 2,561