ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 34 35 31 131 162 50 296 346 33 278 311 10 98 108 61 360 421 186 1,197 1,383
บริหารธุรกิจ 1 30 31 31 84 115 50 164 214 33 121 154 10 36 46 61 225 286 186 660 846
ปวส.การจัดการ 4 4 13 13 13 13 6 6 2 2 26 26 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 3 3 3 3 1 1 14 14 27 27
ปวส.การตลาด 9 9 10 10 4 4 3 3 1 1 17 17 44 44
บธ.บ.การจัดการ 6 6 35 35 104 104 75 75 22 22 116 116 358 358
บธ.บ.การตลาด 5 5 23 23 40 40 36 36 11 11 52 52 167 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 31 31 50 50 33 33 10 10 61 61 186 186
บัญชี 2 2 27 27 100 100 111 111 48 48 120 120 408 408
ปวส.การบัญชี 4 4 7 7 6 6 3 3 20 20
บช.บ.การบัญชี 2 2 23 23 93 93 105 105 45 45 120 120 388 388
ศิลปศาสตร์ 2 2 20 20 32 32 46 46 14 14 15 15 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 10 10 22 22 34 34 6 6 9 9 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 10 10 10 10 12 12 8 8 6 6 47 47
รวมทั้งหมด 1 34 35 31 131 162 50 296 346 33 278 311 10 98 108 61 360 421 186 1,197 1,383