ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 92 237 329 250 972 1,222 155 1,162 1,317 47 956 1,003 14 311 325 20 20 558 3,658 4,216
บริหารธุรกิจ 92 156 248 250 567 817 155 705 860 47 589 636 14 199 213 20 20 558 2,236 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 40 40 73 73 63 63 39 39 20 20 10 10 245 245
บธ.บ.การจัดการ 43 43 170 170 168 168 116 116 20 20 10 10 527 527
บธ.บ.การตลาด 25 25 162 162 217 217 162 162 48 48 614 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 7 94 94 104 104 78 78 18 18 301 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 92 92 250 250 155 155 47 47 14 14 558 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 41 68 68 153 153 184 184 74 74 520 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 28 28
บัญชี 63 63 286 286 276 276 173 173 50 50 848 848
บช.บ.การบัญชี 63 63 286 286 276 276 173 173 50 50 848 848
ศิลปศาสตร์ 18 18 119 119 181 181 194 194 62 62 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 68 68 96 96 85 85 38 38 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 42 42 65 65 76 76 19 19 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 9 9 20 20 33 33 5 5 68 68
รวมทั้งหมด 92 237 329 250 972 1,222 155 1,162 1,317 47 956 1,003 14 311 325 20 20 558 3,658 4,216