ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 10 19 17 110 127 28 195 223 25 179 204 12 94 106 3 3 91 591 682
บริหารธุรกิจ 9 5 14 17 60 77 28 92 120 25 92 117 12 38 50 3 3 91 290 381
บธ.บ.การจัดการ 28 28 38 38 38 38 10 10 2 2 116 116
บธ.บ.การตลาด 4 4 22 22 36 36 38 38 22 22 1 1 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 17 17 28 28 25 25 12 12 91 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 10 10 18 18 16 16 6 6 51 51
บัญชี 4 4 41 41 93 93 82 82 56 56 276 276
บช.บ.การบัญชี 4 4 41 41 93 93 82 82 56 56 276 276
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 10 10 5 5 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 10 10 5 5 25 25
รวมทั้งหมด 9 10 19 17 110 127 28 195 223 25 179 204 12 94 106 3 3 91 591 682