ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 14 15 7 58 65 24 82 106 40 60 100 18 15 33 90 229 319
บริหารธุรกิจ 1 12 13 7 49 56 24 73 97 40 48 88 18 8 26 90 190 280
ปวส.การจัดการ 1 1 9 9 18 18 7 7 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 19 19
บธ.บ.การจัดการ 2 2 26 26 35 35 24 24 5 5 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 7 7 24 24 40 40 18 18 90 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 6 6 9 9 15 15 12 12 2 2 44 44
ศิลปศาสตร์ 2 2 9 9 9 9 12 12 7 7 39 39
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 9 9 9 9 12 12 7 7 39 39
รวมทั้งหมด 1 14 15 7 58 65 24 82 106 40 60 100 18 15 33 90 229 319