ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 385 385 1,358 1,358 1,320 1,320 647 647 185 185 65 65 3,960 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 141 141 201 201 104 104 21 21 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 45 45 12 12 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 99 99 297 297 271 271 122 122 35 35 1 1 825 825
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 43 43 45 45 18 18 6 6 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 150 150 147 147 67 67 20 20 432 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 20 20 38 38 5 5 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 8 8 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 91 91 398 398 436 436 226 226 89 89 63 63 1,303 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 63 63 137 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 84 84 160 160 116 116 49 49 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 42 177 177 158 158 41 41 4 4 422 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 87 87 52 52 11 11 2 2 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 20 20 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 41 210 210 145 145 66 66 19 19 481 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 50 50 17 17 1 1 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 22 22 175 175 95 95 49 49 18 18 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 123 123 312 312 267 267 129 129 21 21 1 1 853 853
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 74 74 135 135 135 135 82 82 18 18 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 42 42 137 137 86 86 21 21 1 1 287 287
รวมทั้งหมด 385 385 1,358 1,358 1,320 1,320 647 647 185 185 65 65 3,960 3,960