ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 320 320 1,285 1,285 1,214 1,214 596 596 172 172 63 63 3,650 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 26 139 139 201 201 99 99 21 21 486 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 73 73 68 68 10 10 164 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 15 15 12 12 6 6 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 42 42 12 12 118 118
วิศวกรรมเครื่องกล 83 83 279 279 242 242 115 115 32 32 1 1 752 752
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 27 27 13 13 8 8 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 9 9 40 40 40 40 18 18 6 6 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 43 43 143 143 138 138 66 66 20 20 410 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 50 50 22 22 15 15 1 1 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 372 372 383 383 196 196 80 80 62 62 1,165 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 6 6 11 11 15 15 2 2 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 7 22 22 19 19 9 9 62 62 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 83 83 152 152 113 113 49 49 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 33 163 163 140 140 33 33 4 4 373 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 80 80 44 44 11 11 2 2 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 11 11 3 3 6 6 9 9 4 4 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 19 19 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 199 199 142 142 66 66 18 18 462 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 17 35 35 49 49 17 17 1 1 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 20 164 164 93 93 49 49 17 17 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 102 102 296 296 246 246 120 120 21 21 785 785
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 6 6 4 4 4 4 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 14 14 23 23 9 9 2 2 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 130 130 129 129 78 78 18 18 415 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 36 131 131 76 76 19 19 1 1 263 263
รวมทั้งหมด 320 320 1,285 1,285 1,214 1,214 596 596 172 172 63 63 3,650 3,650