ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 320 320 1,285 1,285 1,214 1,214 596 596 172 172 63 63 3,650 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 83 83 279 279 242 242 115 115 32 32 1 1 752 752
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 27 27 13 13 8 8 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 9 9 40 40 40 40 18 18 6 6 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 50 50 22 22 15 15 1 1 106 106
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 43 43 143 143 138 138 66 66 20 20 410 410
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 91 91 461 461 466 466 218 218 86 86 62 62 1,384 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 6 6 11 11 15 15 2 2 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 7 22 22 19 19 9 9 62 62 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 80 80 44 44 11 11 2 2 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 11 11 3 3 6 6 9 9 4 4 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 15 15 12 12 6 6 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 73 73 68 68 10 10 164 164
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 33 163 163 140 140 33 33 4 4 373 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 83 83 152 152 113 113 49 49 411 411
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 19 19 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 44 44 237 237 208 208 101 101 21 21 611 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 17 35 35 49 49 17 17 1 1 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 20 164 164 93 93 49 49 17 17 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 102 102 308 308 298 298 162 162 33 33 903 903
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 6 6 4 4 4 4 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 14 14 23 23 9 9 2 2 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 42 42 12 12 118 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 36 131 131 76 76 19 19 1 1 263 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 130 130 129 129 78 78 18 18 415 415
รวมทั้งหมด 320 320 1,285 1,285 1,214 1,214 596 596 172 172 63 63 3,650 3,650