ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 205 205 720 720 535 535 231 231 67 67 762 762 2,520 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 41 41 109 109 110 110 23 23 84 84 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 28 28 43 43 41 41 8 8 38 38 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 23 23 10 10 14 14 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 6 6 45 45 46 46 5 5 32 32 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 39 39 148 148 94 94 13 13 10 10 132 132 436 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 11 17 17 16 16 39 39 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 9 26 26 12 12 3 3 2 2 37 37 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 19 105 105 66 66 10 10 8 8 56 56 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 53 53 233 233 177 177 64 64 30 30 274 274 831 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 8 15 15 2 2 1 1 14 14 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 28 28 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 74 74 97 97 29 29 16 16 92 92 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 24 74 74 35 35 5 5 1 1 68 68 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 38 38 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 69 69 178 178 79 79 27 27 1 1 137 137 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 31 31 34 34 10 10 8 8 61 61 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 38 38 144 144 69 69 19 19 1 1 76 76 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 120 120 76 76 17 17 3 3 135 135 388 388
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 18 18 5 5 2 2 34 34 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 13 13 12 12 1 1 33 33 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19 19 89 89 59 59 14 14 3 3 68 68 252 252
รวมทั้งหมด 205 205 720 720 535 535 231 231 67 67 762 762 2,520 2,520