ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 13 41 41 47 47 24 24 10 10 134 134 269 269
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 8 8 10 10 3 3 5 5 22 22 50 50
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 8 8 6 6 1 1 1 1 4 4 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 2 2 4 4 18 18 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 17 17 30 30 18 18 3 3 79 79 151 151
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 12 12 8 8 3 3 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 5 22 22 15 15 3 3 79 79 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 16 16 7 7 3 3 2 2 33 33 68 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 9 9 4 4 1 1 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 5 3 3 2 2 2 2 33 33 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 13 13 41 41 47 47 24 24 10 10 134 134 269 269