ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 7 12 5 53 58 5 117 122 1 94 95 1 41 42 28 153 181 45 465 510
บริหารธุรกิจ 5 3 8 5 31 36 5 62 67 1 51 52 1 16 17 28 81 109 45 244 289
บธ.บ.การจัดการ 11 11 19 19 16 16 3 3 49 49
บธ.บ.การตลาด 3 3 15 15 23 23 18 18 7 7 66 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 28 28 45 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 5 20 20 17 17 6 6 81 81 129 129
บัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 72 72 221 221
บช.บ.การบัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 72 72 221 221
รวมทั้งหมด 5 7 12 5 53 58 5 117 122 1 94 95 1 41 42 28 153 181 45 465 510