ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 29 31 10 125 135 16 124 140 5 82 87 32 32 143 143 33 535 568
บริหารธุรกิจ 2 15 17 10 66 76 16 54 70 5 27 32 11 11 69 69 33 242 275
บธ.บ.การจัดการ 7 7 32 32 27 27 12 12 6 6 2 2 86 86
บธ.บ.การตลาด 1 1 12 12 9 9 8 8 2 2 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 10 10 16 16 5 5 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 7 22 22 18 18 7 7 3 3 67 67 124 124
บัญชี 13 13 49 49 62 62 40 40 17 17 61 61 242 242
บช.บ.การบัญชี 13 13 49 49 62 62 40 40 17 17 61 61 242 242
ศิลปศาสตร์ 1 1 10 10 8 8 15 15 4 4 13 13 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 10 10 8 8 15 15 4 4 13 13 51 51
รวมทั้งหมด 2 29 31 10 125 135 16 124 140 5 82 87 32 32 143 143 33 535 568