ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 220 220 1,072 1,072 1,006 1,006 447 447 121 121 926 926 3,792 3,792
วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 233 233 194 194 88 88 20 20 164 164 755 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 34 34 34 34 9 9 4 4 33 33 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 51 51 19 19 9 9 1 1 54 54 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 127 127 129 129 59 59 11 11 61 61 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 4 4 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 65 65 382 382 355 355 159 159 62 62 396 396 1,419 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 7 7 1 1 34 34 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 19 19 11 11 4 4 1 1 21 21 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 29 136 136 118 118 20 20 1 1 61 61 365 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 81 81 102 102 89 89 33 33 180 180 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 48 48 26 26 6 6 1 1 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 5 5 11 11 6 6 51 51 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 13 13 19 19 11 11 6 6 41 41 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 10 10 68 68 53 53 7 7 138 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 8 8 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 171 171 161 161 80 80 21 21 134 134 606 606
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 30 30 57 57 25 25 1 1 31 31 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 14 28 28 28 28 17 17 1 1 36 36 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 18 113 113 76 76 38 38 19 19 67 67 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 286 286 296 296 120 120 18 18 232 232 1,012 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 21 21 9 9 4 4 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 19 19 114 114 81 81 16 16 1 1 56 56 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 128 128 139 139 61 61 8 8 122 122 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 28 28 5 5 33 33 128 128
รวมทั้งหมด 220 220 1,072 1,072 1,006 1,006 447 447 121 121 926 926 3,792 3,792