ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 77 77 74 74 37 37 19 19 84 84 316 316
พืชศาสตร์ 8 8 32 32 26 26 15 15 11 11 92 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 32 32 26 26 15 15 11 11 92 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 11 11 13 13 2 2 41 41 72 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 11 11 13 13 2 2 41 41 72 72
วิทยาศาสตร์ 5 5 13 13 14 14 9 9 3 3 31 31 75 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 13 13 14 14 9 9 3 3 31 31 75 75
สัตวศาสตร์และประมง 6 6 17 17 10 10 6 6 2 2 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 15 15 9 9 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 1 1 1 1 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 4 4 11 11 5 5 3 3 12 12 36 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 4 4 11 11 3 3 1 1 12 12 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 25 25 77 77 74 74 37 37 19 19 84 84 316 316