ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 5 4 30 34 41 52 93 42 29 71 10 8 18 20 54 74 117 178 295
บริหารธุรกิจ 4 4 4 27 31 41 46 87 42 24 66 10 4 14 20 47 67 117 152 269
ปวส.การจัดการ 1 1 11 11 5 5 2 2 11 11 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 8 8 15 15
บธ.บ.การจัดการ 11 11 19 19 8 8 2 2 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 3 3 21 21 12 12 1 1 28 28 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 4 41 41 42 42 10 10 20 20 117 117
ศิลปศาสตร์ 1 1 3 3 6 6 5 5 4 4 7 7 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 3 3 6 6 5 5 4 4 7 7 26 26
รวมทั้งหมด 5 5 4 30 34 41 52 93 42 29 71 10 8 18 20 54 74 117 178 295