ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 19 111 111 117 117 79 79 29 29 224 224 579 579
พืชศาสตร์ 4 4 25 25 22 22 14 14 5 5 17 17 87 87
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 5 5 3 3 1 1 2 2 17 17 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 20 20 19 19 13 13 3 3 57 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 14 14 20 20 20 20 8 8 113 113 175 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 14 14 20 20 20 20 8 8 111 111 173 173
วิทยาศาสตร์ 1 1 4 4 8 8 9 9 6 6 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 4 4 8 8 9 9 6 6 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 31 31 31 31 17 17 5 5 32 32 127 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 3 3 5 5 1 1 18 18 34 34
ปวส.ประมง 1 1 4 4 14 14 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 17 17 23 23 14 14 5 5 62 62
วท.บ.ประมง 7 7 3 3 2 2 12 12
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 37 37 36 36 19 19 5 5 51 51 151 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 1 5 5 2 2 1 1 23 23 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 17 17 10 10 4 4 3 3 12 12 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 18 18 19 19 12 12 1 1 16 16 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 19 19 111 111 117 117 79 79 29 29 224 224 579 579