ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51 108 159 219 687 906 163 827 990 69 635 704 17 225 242 172 926 1,098 691 3,408 4,099
บริหารธุรกิจ 51 79 130 219 412 631 163 469 632 69 378 447 17 132 149 172 593 765 691 2,063 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 20 20 65 65 40 40 23 23 8 8 36 36 192 192
บธ.บ.การจัดการ 24 24 94 94 68 68 53 53 10 10 13 13 262 262
บธ.บ.การตลาด 11 11 98 98 136 136 93 93 27 27 365 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8 8 66 66 69 69 44 44 16 16 1 1 204 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 36 36 166 166 113 113 32 32 9 9 356 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 89 89 156 156 156 156 52 52 540 540 1,009 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15 15 53 53 50 50 37 37 8 8 172 172 335 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 3 3 31 31
บัญชี 23 23 210 210 221 221 132 132 36 36 185 185 807 807
บช.บ.การบัญชี 23 23 210 210 221 221 132 132 36 36 185 185 807 807
ศิลปศาสตร์ 6 6 65 65 137 137 125 125 57 57 148 148 538 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 30 30 57 57 55 55 34 34 178 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 28 28 55 55 46 46 17 17 56 56 206 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 7 25 25 24 24 6 6 92 92 154 154
รวมทั้งหมด 51 108 159 219 687 906 163 827 990 69 635 704 17 225 242 172 926 1,098 691 3,408 4,099