ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 14 14 64 9 73 96 24 120 53 14 67 13 8 21 262 21 283 502 76 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 9 9 48 9 57 82 24 106 44 14 58 11 8 19 140 21 161 334 76 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 7 7 33 33 57 57 32 32 11 11 75 75 215 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 24 24 14 14 8 8 21 21 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 15 15 25 25 12 12 32 32 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 5 5 16 16 14 14 9 9 2 2 122 122 168 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 13 13 13 13 8 8 2 2 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 8 8 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 14 14 64 9 73 96 24 120 53 14 67 13 8 21 262 21 283 502 76 578