ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 40 40 46 46 24 24 9 9 130 130 255 255
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 9 9 3 3 4 4 22 22 45 45
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 5 5 1 1 1 1 4 4 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 2 2 3 3 18 18 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 17 17 30 30 18 18 3 3 78 78 148 148
ปวส.ไฟฟ้า 12 12 8 8 3 3 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 5 5 22 22 15 15 3 3 78 78 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 4 16 16 7 7 3 3 2 2 30 30 62 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 4 4 9 9 4 4 1 1 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 3 3 2 2 2 2 30 30 42 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 6 6 40 40 46 46 24 24 9 9 130 130 255 255