ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 192 192 752 752 15 15 959 959
พืชศาสตร์ 51 51 184 184 235 235
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 19 19 184 184 203 203
วิทยาศาสตร์ 85 85 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 85 85 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 56 56 314 314 370 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
ปวส.ประมง 23 23 23 23
วท.บ.ประมง 87 87 87 87
วท.บ.สัตวศาสตร์ 227 227 227 227
อุตสาหกรรมเกษตร 85 85 169 169 15 15 269 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 77 77 77 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 8 8 8 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 84 84 84 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 15 15 15 15
รวมทั้งหมด 192 192 752 752 15 15 959 959