ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 287 287 225 1,064 1,289 225 1,351 1,576
บริหารธุรกิจ 224 224 225 490 715 225 714 939
ปวส.การจัดการ 117 117 117 117
ปวส.การตลาด 44 44 44 44
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63 63 63 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 225 225 225 225
บธ.บ.การจัดการ 336 336 336 336
บธ.บ.การตลาด 154 154 154 154
บัญชี 63 63 388 388 451 451
ปวส.การบัญชี 63 63 63 63
บช.บ.การบัญชี 388 388 388 388
ศิลปศาสตร์ 186 186 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 123 123 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 63 63 63 63
รวมทั้งหมด 287 287 225 1,064 1,289 225 1,351 1,576