ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 69 69 691 691 8 8 768 768
พืชศาสตร์ 16 16 243 243 3 3 262 262
ปวส.พืชศาสตร์ 16 16 16 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 104 104 104 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 139 139 139 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 35 35 134 134 169 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 18 18 192 192 210 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
ปวส.ประมง 8 8 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 145 145 145 145
วท.บ.ประมง 47 47 47 47
อุตสาหกรรมเกษตร 122 122 5 5 127 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 109 109 109 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 13 13 13 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 69 69 691 691 8 8 768 768