ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 254 254 180 925 1,105 180 1,179 1,359
บริหารธุรกิจ 199 199 180 433 613 180 632 812
ปวส.การจัดการ 108 108 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 54 54 54
ปวส.การตลาด 37 37 37 37
บธ.บ.การจัดการ 296 296 296 296
บธ.บ.การตลาด 137 137 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 180 180 180 180
บัญชี 55 55 346 346 401 401
ปวส.การบัญชี 55 55 55 55
บช.บ.การบัญชี 346 346 346 346
ศิลปศาสตร์ 146 146 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 93 93 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 53 53 53
รวมทั้งหมด 254 254 180 925 1,105 180 1,179 1,359