ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 207 207 646 3,938 4,584 646 4,145 4,791
บริหารธุรกิจ 96 96 646 2,362 3,008 646 2,458 3,104
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 62 62 62 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 230 230 230 230
บธ.บ.การจัดการ 842 842 842 842
บธ.บ.การตลาด 787 787 787 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 503 503 503 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 646 646 646 646
บัญชี 111 111 996 996 1,107 1,107
ปวส.การบัญชี 111 111 111 111
บช.บ.การบัญชี 996 996 996 996
ศิลปศาสตร์ 580 580 580 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 422 422 422 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 158 158 158 158
รวมทั้งหมด 207 207 646 3,938 4,584 646 4,145 4,791