ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,457 376 1,833 6 6 1,463 376 1,839
การออกแบบ 674 674 6 6 680 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 260 260 260 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 200 200 200 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 214 214 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 284 284 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 196 196 196 196
ทล.บ.เซรามิก 88 88 88 88
ศิลปกรรม 376 376 376 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 376 376 376 376
สถาปัตยกรรม 499 499 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 19 19 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 182 182 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 298 298 298 298
รวมทั้งหมด 1,457 376 1,833 6 6 1,463 376 1,839