ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 28 190 190 163 984 1,147 163 1,202 1,365
บริหารธุรกิจ 28 28 142 142 163 461 624 163 631 794
ปวส.การจัดการ 89 89 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 33 33 33
ปวส.การตลาด 28 28 20 20 48 48
บธ.บ.การจัดการ 308 308 308 308
บธ.บ.การตลาด 153 153 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 163 163 163 163
บัญชี 48 48 355 355 403 403
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 355 355 355 355
ศิลปศาสตร์ 168 168 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 106 106 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 28 28 190 190 163 984 1,147 163 1,202 1,365