ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 126 126 231 945 1,176 231 1,071 1,302
บริหารธุรกิจ 92 92 231 344 575 231 436 667
ปวส.การจัดการ 35 35 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 216 216 216 216
บธ.บ.การตลาด 128 128 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 231 231 231 231
บัญชี 34 34 379 379 413 413
ปวส.การบัญชี 34 34 34 34
บช.บ.การบัญชี 379 379 379 379
ศิลปศาสตร์ 222 222 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 135 135 135 135
รวมทั้งหมด 126 126 231 945 1,176 231 1,071 1,302