ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,448 373 1,821 6 6 1,448 379 1,827
การออกแบบ 667 667 6 6 667 6 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 259 259 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 194 194 194 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 214 214 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 279 279 279 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 196 196 196 196
ทล.บ.เซรามิก 83 83 83 83
ศิลปกรรม 373 373 373 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 373 373 373 373
สถาปัตยกรรม 502 502 502 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 182 182 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 298 298 298 298
รวมทั้งหมด 1,448 373 1,821 6 6 1,448 379 1,827