ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 18 357 930 1,287 357 948 1,305
บริหารธุรกิจ 16 16 305 322 627 305 338 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 71 149 220 71 149 220
บธ.บ.การตลาด 173 173 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 234 234 234 234
บัญชี 2 2 435 435 437 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 435 435 435 435
ศิลปศาสตร์ 52 173 225 52 173 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 72 87 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 37 101 138 37 101 138
รวมทั้งหมด 18 18 357 930 1,287 357 948 1,305