ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,747 360 2,107 9 9 1,747 369 2,116
การออกแบบ 741 741 9 9 741 9 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 290 290 290 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 212 212 212 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 239 239 239 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 320 320 320 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 222 222 222 222
ทล.บ.เซรามิก 98 98 98 98
ศิลปกรรม 84 360 444 84 360 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 360 444 84 360 444
สถาปัตยกรรม 602 602 602 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 18 18 18 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 215 215 215 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 369 369 369 369
รวมทั้งหมด 1,747 360 2,107 9 9 1,747 369 2,116