ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,190 1,190 1,190 1,190
วิศวกรรมไฟฟ้า 587 587 587 587
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 357 357 357 357
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 53 53 53 53
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 331 331 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 331 331 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 272 272 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 213 213 213 213
รวมทั้งหมด 1,190 1,190 1,190 1,190