ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 4 664 4,063 4,727 28 28 664 4,095 4,759
บริหารธุรกิจ 3 3 664 2,446 3,110 28 28 664 2,477 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 261 261 261 261
บธ.บ.การจัดการ 845 845 845 845
บธ.บ.การตลาด 856 856 856 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 484 484 484 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 664 664 664 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 1 1 1,003 1,003 1,004 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 1,003 1,003 1,003 1,003
ศิลปศาสตร์ 614 614 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 301 301 301 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 237 237 237 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 4 4 664 4,063 4,727 28 28 664 4,095 4,759