ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 62 188 188 250 250
วิศวกรรมเครื่องกล 62 62 65 65 127 127
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 65 65 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 68 68
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 55 55
รวมทั้งหมด 62 62 188 188 250 250