ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 160 160 150 994 1,144 150 1,154 1,304
บริหารธุรกิจ 141 141 150 493 643 150 634 784
ปวส.การจัดการ 63 63 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
บธ.บ.การจัดการ 249 249 249 249
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 150 150 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 19 19 376 376 395 395
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 376 376 376 376
ศิลปศาสตร์ 125 125 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 78 78 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 160 160 150 994 1,144 150 1,154 1,304