ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 518 3,529 4,047 28 28 518 3,558 4,076
บริหารธุรกิจ 1 1 518 2,130 2,648 28 28 518 2,159 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 219 219 219 219
บธ.บ.การจัดการ 517 517 517 517
บธ.บ.การตลาด 606 606 606 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 297 297 297 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 518 518 518 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 491 491 491 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 834 834 834 834
บช.บ.การบัญชี 834 834 834 834
ศิลปศาสตร์ 565 565 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 288 288 288 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 211 211 211 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 1 1 518 3,529 4,047 28 28 518 3,558 4,076