ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 321 321 3,294 3,294 35 35 3,650 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 679 679 12 12 752 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 410 410 410 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 154 154 1,207 1,207 23 23 1,384 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 119 119 119 119
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 373 373 373 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 411 411 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 143 143 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 164 164 164 164
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 611 611 611 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 119 119 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 343 343 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 106 106 797 797 903 903
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 263 263 263 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 415 415 415 415
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 118 118 118 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 321 321 3,294 3,294 35 35 3,650 3,650