ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 196 55 251 51 51 247 55 302
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 196 55 251 196 55 251
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 55 55 55 55
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 55 55 55 55
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 141 141 141 141
สหวิทยาการ 51 51 51 51
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 40 40 40 40
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 10 10
รวมทั้งหมด 196 55 251 51 51 247 55 302