ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 196 55 251 51 51 247 55 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 196 55 251 196 55 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 141 141 141 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 55 55 55 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 55 55 55 55
สหวิทยาการ 51 51 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 40 40 40 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 10 10
รวมทั้งหมด 196 55 251 51 51 247 55 302