ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 33 381 381 22 22 436 436
พืชศาสตร์ 4 4 84 84 8 8 96 96
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 28 28 28 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 56 56 56 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 8 8 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 20 20 84 84 104 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 129 129 134 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 90 90
วท.บ.ประมง 39 39 39 39
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 84 84 14 14 102 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 64 64 64 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 20 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 14 14 14 14
รวมทั้งหมด 33 33 381 381 22 22 436 436