ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 497 511 14 497 511
บริหารธุรกิจ 14 228 242 14 228 242
บธ.บ.การจัดการ 38 38 38 38
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 176 176 176 176
บัญชี 213 213 213 213
บช.บ.การบัญชี 213 213 213 213
ศิลปศาสตร์ 56 56 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 56 56 56
รวมทั้งหมด 14 497 511 14 497 511