ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 65 74 718 718 9 783 792
บริหารธุรกิจ 9 65 74 317 317 9 382 391
ปวส.การจัดการ 9 20 29 9 20 29
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 29 29
ปวส.การตลาด 16 16 16 16
บธ.บ.การจัดการ 28 28 28 28
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 234 234 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 30 30 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 339 339 339 339
บช.บ.การบัญชี 339 339 339 339
ศิลปศาสตร์ 62 62 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 15 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
รวมทั้งหมด 9 65 74 718 718 9 783 792