ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 459 3,224 3,683 28 28 459 3,252 3,711
บริหารธุรกิจ 459 2,012 2,471 28 28 459 2,040 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 179 179 179 179
บธ.บ.การจัดการ 143 143 143 143
บธ.บ.การตลาด 185 185 185 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 84 84 84 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 221 221 221 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,421 1,421 1,421 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 238 238 238 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 663 663 663 663
บช.บ.การบัญชี 663 663 663 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 541 541 541 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 73 73 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 240 240 240 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 228 228 228 228
รวมทั้งหมด 459 3,224 3,683 28 28 459 3,252 3,711