ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,181 2,181 76 76 2,257 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 512 512 512 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 233 233 233 233
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 870 870 870 870
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 259 259 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 153 153 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 115 115 115 115
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 368 368 40 40 408 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 78 78 36 36 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 290 290 4 4 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 431 431 36 36 467 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 72 72 72
ปวส.ช่างโลหะ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 262 262 26 26 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 21 21 10 10 31 31
รวมทั้งหมด 2,181 2,181 76 76 2,257 2,257