ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 421 86 507 421 86 507
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 328 86 414 328 86 414
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 93 93 93
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 86 86 86 86
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 235 235 235 235
สหวิทยาการ 93 93 93 93
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
รวมทั้งหมด 421 86 507 421 86 507