ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,938 2,938 1,349 1,349 4,287 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 480 480 2 2 482 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 159 159 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 211 211 211 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 107 107 2 2 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 660 660 287 287 947 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 129 129 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 283 283 206 206 489 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 71 71 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 81 81 81 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 886 886 635 635 1,521 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 35 35
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 110 110 41 41 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 231 231 224 224 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 215 215 193 193 408 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 96 96 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 215 215 74 74 289 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 377 377 132 132 509 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 132 132 384 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 535 535 293 293 828 828
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 72 72 72 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 260 260 55 55 315 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 154 154 81 81 235 235
รวมทั้งหมด 2,938 2,938 1,349 1,349 4,287 4,287