ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 180 1,131 1,311 48 48 180 1,179 1,359
บริหารธุรกิจ 180 613 793 19 19 180 632 812
ปวส.การจัดการ 108 108 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 54 54 54
ปวส.การตลาด 37 37 37 37
บธ.บ.การจัดการ 277 277 19 19 296 296
บธ.บ.การตลาด 137 137 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 180 180 180 180
บัญชี 372 372 29 29 401 401
ปวส.การบัญชี 55 55 55 55
บช.บ.การบัญชี 317 317 29 29 346 346
ศิลปศาสตร์ 146 146 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 93 93 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 53 53 53
รวมทั้งหมด 180 1,131 1,311 48 48 180 1,179 1,359