ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,263 2,263 47 47 2,310 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 510 510 510 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 228 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 866 866 866 866
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 107 107 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 412 412 20 20 432 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 91 17 17 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 321 321 3 3 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 475 475 27 27 502 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 274 17 17 291 291
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 10 10 55 55
รวมทั้งหมด 2,263 2,263 47 47 2,310 2,310