ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,263 2,263 47 47 2,310 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 282 282 10 10 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 10 10 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 401 401 401 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 738 738 738 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 107 107 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 412 412 20 20 432 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 91 17 17 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 321 321 3 3 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 430 430 17 17 447 447
ปวส.ช่างโลหะ 71 71 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 274 17 17 291 291
รวมทั้งหมด 2,263 2,263 47 47 2,310 2,310