ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,344 378 1,722 127 127 1,471 378 1,849
การออกแบบ 556 556 127 127 683 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 133 133 127 127 260 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 201 201 201 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 216 216 216 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 285 285 285 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 197 197 197 197
ทล.บ.เซรามิก 88 88 88 88
ศิลปกรรม 378 378 378 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 378 378 378 378
สถาปัตยกรรม 503 503 503 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 183 183 183 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 298 298 298 298
รวมทั้งหมด 1,344 378 1,722 127 127 1,471 378 1,849