ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,211 2,211 45 45 2,256 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 277 277 9 9 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 9 9 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 107 107 107 107
วิศวกรรมเครื่องกล 394 394 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 223 223 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 722 722 722 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 106 106 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 396 396 19 19 415 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 89 89 16 16 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 307 307 3 3 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 422 422 17 17 439 439
ปวส.ช่างโลหะ 69 69 69 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 268 268 17 17 285 285
รวมทั้งหมด 2,211 2,211 45 45 2,256 2,256